Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
เมนูหลัก  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด 119 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ : 076-460-554 โทรสาร : 076 -460-554 ต่อ 18 www.tumnumphud.go.th  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
     
  แผนพัฒนา  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสี่ปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
งานพัสดุ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
   
  รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
     
  ทำเนียบบุคลากร  
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 12) 21 ส.ค. 2563
เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด (ดู : 13) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 17) 17 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 13) 11 ส.ค. 2563
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 19) 10 ส.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 42) 6 ส.ค. 2563
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 24) 5 ส.ค. 2563
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 18) 29 ก.ค. 2563
เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด (ดู : 26) 24 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 49) 15 ก.ค. 2563
เด็กเล็ก ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? (ดู : 16) 13 ก.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 (ดู : 16) 13 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. .... (ดู : 28) 16 มิ.ย. 2563
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด แสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ ... (ดู : 27) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภดส.1) ประจำปี 2563 (ดู : 15) 15 มิ.ย. 2563
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๑๖๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) (ฉบับที่ ๔) (ดู : 25) 14 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 24) 10 มิ.ย. 2563
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน (บุคลากร เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ที่ทำงานกับหน่วยงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ดู : 25) 10 มิ.ย. 2563
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ดู : 21) 10 มิ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ (ดู : 21) 15 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครเด็กนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 18) 10 พ.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ (ดู : 22) 7 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะเปิดกิจการ / สถานประกอบการตามข้อ 2. ของคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1221/2563 (ดู : 32) 5 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 33) 1 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ปีการศึกษา 2563 (ดู : 31) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การสำรวจและรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 32) 20 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง เลื่อนการประกวดผลการรายงานตัว และการมอบตัวของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด (ดู : 36) 23 มี.ค. 2563
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 44) 28 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ตั้งแต่วันที่ ๓- ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด (ดู : 44) 27 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 54) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 54) 18 ธ.ค. 2562
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายเนื้อสัตว์ของกลางที่ได้จากการยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 240 ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 2.ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แบบรายงานตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 240 ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 รายละเอียด ตามลิงค์ด้านล่าง (ดู : 49) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 63) 29 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 236) 28 พ.ย. 2562
ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 (ดู : 50) 7 พ.ย. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 (ดู : 45) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 145) 7 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 88) 16 ก.ย. 2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ (ดู : 44) 30 ส.ค. 2562
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 (ดู : 52) 19 ส.ค. 2562
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 (ดู : 47) 19 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด (ดู : 49) 31 ก.ค. 2562
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่9/2562 และครั้งที่1/2562 (ดู : 41) 5 ก.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรรับรู้สู่ชุมชน+ครั้งที่+8-2562 (ดู : 47) 28 มิ.ย. 2562
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน+ครั้งที่+7-2562 (ดู : 46) 28 มิ.ย. 2562
MV 3 อาร์สา - ติ๊ก ชิโร่ I 3R Foundation (ดู : 52) 3 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562 (ดู : 58) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 145) 8 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารักการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 164) 1 ก.พ. 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 322) 14 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 119) 26 ธ.ค. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 132) 3 ธ.ค. 2561
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 108) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศ อบจ.พังงา รับสมัครจ้างเหมาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าทำงาน (ดู : 122) 22 ส.ค. 2561
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา (ดู : 109) 3 ส.ค. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ดู : 156) 21 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการ์การหลอกลวง ชักชวนให้ราษฎรปลูกอินทผาลัมเพื่อที่จะจำหน่ายเมล็ดพันธ์อินทผาลัมและโน้มน้าวราษฎรว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง (ดู : 173) 20 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 (ดู : 113) 18 มิ.ย. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ และประชาชนร่วมโครงการ “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน” (ดู : 109) 28 พ.ค. 2561
ขอความร่วมมือเสนอคัดสรรและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 103) 17 พ.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
119 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-460-554 โทรสาร : 076 -460-554 ต่อ 18
Copyright © 2016. www.tumnumphud.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs